Vejledning til ansøgning

Her kan du læse vejledningen til ansøgningsskemaet. Vejledningen vil også fremgå i ansøgningsprotalen. 

1. Eventet titel

I ansøgningsskemaet anføres her navnet på eventen (projektet) – og eventuel undertitel.

2. Beløb der søges finansieret af Eventpuljen

I ansøgningsskemaet skrives det beløb i kr. (eks: 50.000 kr.) der søges fra Eventpuljen. Beløbets andel af det samlede budget angives i procent (eks: hvis det samlede budget er på 100.000 kr., og der søges om 50.000 kr. – så er andelen 50.000/100.000x100 = 50%)

3. Oplysninger om ansøger

I ansøgningsskemaet indsættes her oplysninger om ansøger – hvis ansøger er en privatperson udelades oplysninger om organisation og CVR nummer.

4. Eventens (projektets) forventede start- og slutdato

I ansøgningsskemaet anføres herunder, hvornår eventen (projektet) forventes igangsat og hvornår det forventes afsluttet. Ved afkrydsning erklæres, hvorvidt projektet (eventen) allerede er igangsat på ansøgningstidspunktet. Projekter, som allerede er igangsat, kan ikke opnå støtte fra Eventpuljen. Sæt kun kryds, hvis projektet er igangsat.

5. Projektets formål

I ansøgningsskemaet beskrives hovedformålet med projektet (eventen) så kort og præcist som muligt. Der kan evt. suppleres med delmål.

6. Beskrivelse af projektet (eventen), herunder hvad der konkret søges støtte til

I ansøgningsskemaet beskrives projektet (eventen) mere uddybende her. Gør det så kort som muligt (maksimalt 1 side).

7. Faseopdelt aktivitets- og tidsplan

I ansøgningsskemaet beskrives her de enkelte aktiviteter. Der kan henvises til bilag for yderligere uddybning, men teksten her skal give et fyldestgørende indblik i aktiviteterne i projektet (eventen) og skal indeholde en tidsplan for, hvornår de enkelte aktiviteter forventes at finde sted. Inddel projektet i faser og opstil evt. milepæle for de enkelte faser. Den faseopdelte aktivitets plan skal på overskriftsniveau kunne genfindes i budgettet under punkt 9.

8. Projektorganisation

Beskriv hvordan eventen (projektet) organiseres. Hvem er ansvarlig for gennemførsel? Hvem deltager og hvilken rolle spiller de? Hvilke kompetencer har deltagerne i forhold til projektet (eventen) ? Hvem indgår i styregruppen? Hvem indgår i evt. arbejdsgrupper og/eller følgegrupper? Hvem er målgruppen?

9. Budget

Specificer de forventede udgifter. Budgettet skal afspejle den faseopdelte aktivitets- og tidsplan og udgifter skal fordeles på regnskabsår, så vi ved hvor mange penge ansøger forventer at bruge i de pågældende år og kan budgettere efter det. Skriv årstal øverst i kolonnerne i højre side af skemaet. Alle beløb anføres i hele 1.000 kr. (eksempel: 20.000 kr. skrives som 20 i budgetskemaet).

Hent skabelon til budget- og finansieringsskema 

Budget eksempel
Aktivitet 2022 2023 2024 I alt
Fase 1        
 - Aktivitet 1 30     30
 - Aktivitet 2 50     50
Fase 2        
 - Aktivitet 1 10     10
I alt (hele 1000 kr.) 90     90

10. Finansieringsplan

I ansøgningsskemaet beskrives her, hvordan ansøger på ansøgningstidspunktet forestiller sig at det samlede projekt finansieres. Der skal således være overensstemmelse mellem budgettet og finansieringsplanen. Øverst i skemaet skrives det beløb, der ansøges fra Eventpuljen. Hvis ansøger allerede har opnået tilsagn om støtte skrives ”tilsagn” i kolonnen til venstre (se ansøgningsskemaet). Hvis ansøger påtænker at søge andre puljer om tilskud til projektet (eventen) skal dette også fremgå her – skriv ansøges ud for disse. Skriv ”ansøgt” ud for puljer, hvor der er fremsendt ansøgning, men ikke kommet svar tilbage endnu.

11. Bilagsoversigt

Angiv fulde dokumentnavne på alle bilag, som vedlægges ansøgningen.