Historik for processen for Axeltorv

Efterår 2013: 10,5 mio. kr. til udvikling i Nakskov

Byrådet i Lolland Kommune beslutter i budgetforliget for 2014 at afsætte 10,5 mio. kr. over fem år til byudvikling i Nakskov. Der skal i den forbindelse formuleres et byrumsprogram, der kan sætte en overordnet retning for udviklingen og pege på konkrete indsatsområder.

Marts 2014: Visionsplaner for Nakskov

Lolland Kommune beder to lokale arkitektvirksomheder om at udarbejde hvert deres bud på en visionsplan for Nakskov. Visionsplanerne skal give et indledende oplæg til en drøftelse af byens udvikling med borgere og interessenter i Nakskov. Visionsplanerne indeholder forslag til en række indsatsområder, der samlet kan være med til at skabe en positiv udvikling i Nakskov

Juni 2014: Borgermøde om udvikling af Nakskov

Lolland Kommune indbyder til et åbent borgermøde om udvikling af Nakskov. På mødet præsenteres de to visionsplaner for byen. I mindre grupper drøfter deltagerne de skitserede visionsplaner og forslagene til indsatsområder.

September 2014: Workshop med byrumsgruppe

Lolland Kommune indbyder i september 2014 en byrumsgruppe bestående af 30 nøgleinteressenter til tre møder om udvikling af Nakskov. Gennem byvandringer og workshops bidrager møderne til at indkredse og kvalificere hvilke indsatsområder og konkrete projekter, der skal prioriteres som en del af byrumsprogrammet.

Efterår 2014 – Forår 2015: Udarbejdelse af Byrumsprogram Nakskov

Lolland Kommune udarbejder et byrumsprogram for Nakskov. Byrumsprogrammet udarbejdes med afsæt i borgerinddragelsen og arkitekternes visionsplaner. I programmet indgår Axeltorv som et ud af fem konkrete indsatsområder, der samlet skal bidrage til Nakskovs udvikling. Programmet godkendes i Byrådet den 26. marts 2015.

Maj 2015: Opstart af følgegruppe for Byrumsprogram Nakskov

I forbindelse med opstarten af byrumsprogrammet nedsættes en lokal følgegruppe. Følgegruppen bestod af repræsentanter fra blandt andet foreningerne og erhvervslivet i Nakskov. Derudover opfordredes de faste medlemmer til at tage gæster med til møderne, som kunne have interesse i de emner, der skulle drøftes. Følgegruppen er løbende blevet orienteret om og har kunnet komme med input til projekterne i byrumsprogrammet. I årene fra 2015 til 2018 afholdes i alt otte møder i følgegruppen, hvor også omdannelsen af Axeltorv løbende er blevet drøftet. Det første møde i gruppen blev afholdt den 18. maj 2015.

Sommer 2015: Byrumsforsøg på Axeltorv

I sommeren 2015 realiseres det første ud af tre midlertidige byrumsforsøg på Axeltorv. Byrumsforsøgene er udviklet og realiseret i samarbejde med lokale borgere og aktører og har været en mulighed for at teste forskellige løsninger på torvet. Forsøgene er desuden brugt som et redskab til at skabe en dialog med borgere og erhvervsdrivende omkring udviklingen af Axeltorv. I det første byrumsforsøg var det 30 elever fra den lokale produktionsskole, handelsskole og gymnasium, der var med til at sætte deres præg på torvet. Ud fra deres bud på, hvad der kan skabe mere liv og aktivitet på torvet, planlagde, designede og udførte eleverne et midlertidigt byrum med blandt andet opholdsmøbler, plantekasser og boldbane. Som en del af byrumsforsøget blev der desuden lavet forsøg med lukning for dele af trafikken omkring torvet. Erfaringerne fra byrumsforsøget blev i september 2015 opsamlet i en rapport, der evaluerer på brugen af torvet under byrumsforsøget samt betydningen af den mindre gennemkørende trafik.

Februar 2016: Byrumsanalyse og principskitse for Axeltorv

Gehl Achitects udfører en byrumsanalyse og principskitse for Lolland Kommune med anbefalinger til den fremtidige udformning af Axeltorv, som viser hvilke funktioner, der kan bidrage til at skabe mere liv på torvet. Analysen peger blandt andet på flere muligheder for ophold og aktivitet, en styrkelse af sammenhængen til resten af byen og en reduktion af vejarealet og parkeringen på torvet.

Oktober 2016: Evaluering af byrumsforsøg

I samarbejde med lokale aktører udarbejder Lolland Kommune en rapport med erfaringerne fra de to første byrumsforsøg på Axeltorv samt anbefalinger fra byrumsanalysen af Gehl Architects. Som en del af evalueringsarbejdet afholdes et møde med arbejdsgruppen for byparken samt naboer og forretningsdrivende omkring Axeltorv, hvor erfaringerne fra byrumsforsøgene bliver drøftet og evalueret.

Forår 2017: Byrumsforsøg på Axeltorv

I foråret 2017 realiseres det sidste af tre byrumsforsøg på Axeltorv. Her blev elever fra den lokale produktionsskole og aktivitetscenter involveret i at udvikle, designe og bygge opholdsmøbler til Axeltorv. 

September 2017: Borgerdialog om udvikling af Axeltorv på Nakskov Fjorddage

Lolland Kommune deltager i det årlige Nakskov Fjorddage på Hestehovedet. Her bliver de besøgende spurgt om deres tanker og ønsker til det fremtidige Axeltorv. 

Januar 2018: Trafikvurdering af Axeltorv

Viatrafik gennemfører i vinteren 2017/2018 en trafikvurdering af Axeltorv, der undersøger de trafikale forhold og parkeringskapaciteten på og omkring Axeltorv. I trafikvurderingen giver Viatrafik anbefalinger til, hvordan parkeringen og trafikken kan løses på torvet. Parkeringen og trafikken optager i dag meget areal på torvet. Den foregående inddragelse har vist et bredt ønske hos borgere i Nakskov om at begrænse bilerne på torvet for at skabe bedre muligheder for ophold og aktivitet. Hos de forretningsdrivende omkring torvet har der samtidig været en bekymring for, om en begrænsning af parkeringen og trafikken vil koste kunder og omkostning. Trafikvurderingen har bidraget til at kvalificere grundlaget for indretning af Axeltorv, der kan være til gavn for både borgere, besøgende og forretningslivet i Nakskov.

November 2018: Dialogmøde om udviklingsprincipper for Axeltorv

Lolland Kommune inviterer erhvervsdrivende og interessenter omkring Axeltorv til et dialogmøde, hvor udviklingsprincipper for omdannelsen af torvet præsenteres og drøftes. Udviklingsprincipperne er formuleret på baggrund af de foregående analyser af Axeltorv samt resulternerne fra byrumsforsøgene og borgerinddragelsen om torvet. Udviklingsprincipperne er efterfølgende sammenfattet i et program, som har dannet grundlag for arkitektkonkurrencen.

November 2018 – Januar 2019: Parallelopdrag for udviklingen af Axeltorv og Nakskov Bykerne

Lolland Kommune indbyder i efteråret 2018 arkitektvirksomhederne Schønherr og SLA til at indgå i et parallelopdrag for udviklingen af Axeltorv og bymidten i Nakskov. 

Januar 2019: Dialogmøde om forslag til udviklingen af Axeltorv og Nakskov Bykerne

Lolland Kommune inviterer interessenter og aktører i Nakskov til et dialogmøde om udviklingen af Axeltorv og Nakskov Bykerne. Der er cirka 60 deltagere på mødet. På mødet præsenterer Schønherr og SLA deres forslag til en helhedsplan, som drøftes med mødets deltagere i mindre grupper. Teknisk Udvalg i Lolland Kommune deltager også i mødet og træffer på baggrund af drøftelserne beslutning om, hvilket af forslagene, der skal arbejdes videre med. Helhedsplanen fra SLA udvælges til videre bearbejdelse.

Januar - februar 2019: Videreudvikling og kvalificering af Helhedsplan

SLA viderebearbejder og kvalificerer deres forslag til en helhedsplan for udviklingen af Axeltorv og Nakskov Bykerne. Helhedsplanen godkendes i Byrådet den 28. februar 2019.

April 2020 – Nakskov 2030 initiativ

I april 2020 indgik Lolland Kommune et partnerskab med A. P. Møller Fonden og Realdania om samlet at sætte 150 mio. kr. af til udvikling af Nakskov (Bymidten, Havnen og Hestehovedet & Fjorden). I den forbindelse blev der afsat 24 mio. kr. til at renovere Axeltorv. 

Maj 2021 – Godkendelse af endeligt skitseforslag til Axeltorv

Efter anden behandling i Lolland Kommunes Teknik- og miljøudvalg og endnu en borgerhøring blev skitseprojektet godkendt. 

April 2022 – Udbud af Axeltorv

Nakskov 2030 indbød til at afgive tilbud på Axeltorv. Udbuddet blev vundet af JHH entreprenører.

September 2022 -  august 2023 – Renovering af Axeltorv

I september 2022 begyndte renoveringen af Axeltorv, som stod på frem til indvielsen d. 18 august 2023. Ved indvielsen manglede de sidste detaljer på torvet herunder plantning af træerne, som først kunne ske i november samt den nye belysning på Axeltorv som ligeledes blev etableret i november 2023.