Retningslinjer for eventpuljen

1.0 Baggrund

Initiativet Nakskov 2030 er et partnerskab mellem Realdania, A.P. Møller Fonden og Lolland Kommune om at udvikle Nakskov. De tre parter har i alt afsat 150 millioner kroner til et ambitiøst udviklingsprojekt, der vil sende den gamle købstad og levende industriby godt ind i fremtiden.  Et af initiativerne er at etablere en eventpulje. Events skaber liv og engagement i store som små lokalsamfund. Derfor oprettes der en eventpulje til eventarrangører med gode idéer. Dette er retningslinjerne for eventpuljen og de er godkendt den 10.5 og træder i kraft umiddelbart herefter.

2.0 Formål

Formålet med Eventpuljen er, at (med)finansiere events i Nakskov. Eventpuljen medvirker til realisering af events og initiativer, som har mærkbar og synlig effekt i forhold til Nakskov 2030s vision som er ”Visionen er en langsigtet positiv udvikling af Nakskov med turisme som løftestang. Nakskov skal være en levende og attraktiv by for både borgere, besøgende og erhvervsdrivende og en stærk hovedby, der skaber vækst og udvikling til gavn for hele Lolland.”

Eventpuljen kan give bidrag til initiativer og events inden for Havneområdet, bymidten samt Hestehovedet.

3.0 Puljens opdeling

Puljen er på tre millioner kroner, som fordeles således:

Puljens opdeling
Indsats 2021 2022 2023 2024 2025  I alt
Nye initativer og events 250000 400000 400000 600000 250000 1900000
Strategiske events 0 300000 200000 600000 0 1100000
  250000 700000 600000 1200000 250000 3000000

 

3.1 Nye initiativer og events

Der er reserveret 1,9 mio. kr. til nye initiativer og events. Initiativer, der giver et synligt aftryk på Nakskovs byliv, og som foregår i samarbejde mellem aktører fra forskellige sektorer og/eller interessentgrupper prioriteres. Der kan gives støtte op til 100.000 kr. med en maksimalt støtteprocent på 75 pct. Der kan også søges om tilskud fra de tre parter for eksempel Lolland Kommunes eventpulje.

Foreninger kan evt. godt oparbejde et overskud i forbindelse med eventet. Overskuddet skal gå til foreningsaktiviteter med et almennyttigt formål. Hvis der ikke er tale om foreninger, så gives bevillingen som en underskudsgaranti på det tildelte beløb.

3.2 Strategiske events

Der er reserveret 1,1 mio. kroner til strategiske events som er reason-to-go for gæster uden for Nakskov og som vil være med til at skabe en fortælling om, at Nakskov har events der gør Nakskov attraktiv for alle, der vil bo, arbejde og besøge Nakskov. Puljen laves så nogle af ressourcerne kan prioriteres hen hvor det giver mening. Eksempel på et strategisk event var  events i forbindelse med skoleskibets 90 års fødselsdag og besøg i Nakskov i 2023. Tilskud til strategiske events udbydes via såkaldte calls til foreninger, frivillige og virksomheder.

Ansøgerne fremsender derefter forslag til projekter, som understøtter det aktuelle tema. Ansøgningen vedlægges budget, som indeholder ønsket tilskud fra Eventpuljen.

Støtteprocenter mv. vil fremgå af vilkårene i forbindelse med de enkelte calls.

4.0 Ansøgninger

Alle ansøgninger til Eventpuljen skal benytte det elektroniske ansøgningsskema, der findes på Nakskov 2030s hjemmeside www.nakskov2030.dk.

Spørgsmål eller lignende i forbindelse med Eventpuljen sendes elektronisk til: nakskov2030@lolland.dk

 

5.0 Hvem behandler ansøgningerne

Byforum Nakskov er nedsat af Nakskov 2030. Byforum Nakskov skal understøtte, at Nakskovs byliv fortsat udvikler sig i en positiv retning. Byforum Nakskov er ansvarlig for eventpuljen og har til opgave at behandle ansøgninger til Nakskov 2030s eventpulje og være med til at profilere eventpuljen og markedsføringen af Eventpuljen. 

Byforum Nakskov er ansvarlig for at indstille ansøgninger til godkendelse i Realdanias direktion.

Byforummet er en vigtig samarbejdskonstellation og består af 8 medlemmer. 

Katrine Hartmann (Lolland Ungdomsskole)

Søren Navne, bladchef (Ugeavisen Lolland)  

Martin Nilsson, projektleder (Nakskov 2030) 

Claus Rudi Pedersen, filialdirektør (Lollands Bank) 

Susanne Von Rosen, Rudbjerggård (Investor)

Palle Christensen (Nakskov Roklub, Rotary)

Sammy Kiraz, teknisk direktør og partner (H+ ARKITEKTER)  

Peter Dan Petersen (Nakskov Handel & Erhverv) 

6.0 Ansøgningsfrister

Det er fire årlige ansøgningsfrister til eventpuljen – nye initiativer og events se 6.1 samt et call om året til strategiske events se 6.2

6.1 Nye initiativer og events

Der er fire årlige ansøgningsfrister til eventpuljen – nye initiativer og events.

I særlige tilfælde kan ansøgninger behandles løbende.

6.2 Strategiske events 

For strategiske events, som udbydes via calls, gælder, at tema(er) samt den økonomiske fordeling mellem temaerne besluttes i oktober.

Temaer annonceres umiddelbart efter, med deadline for projektforslag inden 1. februar.

Byforum Nakskov prioriterer på møde i marts måned blandt de indkomne projektforslag.

De indkomne projektforslag vurderes i forhold til temaets call samt eksisterende retningslinjer og understøttelse af formålet med Nakskov 2030.

Ansøgninger skal som minimum indeholde:

 • Udfyldt ansøgningsskema
 • Projektbeskrivelse, herunder:
 • En beskrivelse af events formål, aktiviteter og forventede effekter
 • Detaljeret, fase- og aktivitetsopdelt budget
 • Finansieringsplan (herunder tidsplan for hvornår fonde og puljer ansøges).
 • Plan for afrapportering og evaluering

7.0 Hvem kan søge

Alle borgere, virksomheder, foreninger og organisationer i Lolland Kommune, eller andre hvis de samarbejder med lokale aktører kan søge om tilskud fra Eventpuljen. Eventpuljen kan give bidrag til initiativer og events inden for Havneområdet, bymidten samt Hestehovedet.

8.0 Beslutning om tilskud

Beslutning om bevilling af tilskud fra Eventpuljen indstilles af Byforum Nakskov. Det er Realdanias direktion, som i sidste ende træffer beslutning om tildeling af støtte på baggrund af Byforum Nakskovs indstilling.

9.0 Tilskudsberettigede udgifter

Det er en forudsætning, at udgiften kan relateres direkte til projektet og er nødvendig for gennemførelsen af projektet. Tilskudsberettigede udgifter kan omfatte følgende udgiftsposter:

 • Kunstnere, konsulentbistand og anden ekstern bistand
 • Køb af inventar/udstyr/maskiner.
 • Køb af materialer.
 • Information og formidling, herunder udgifter til skilte.
 • Transport i forbindelse med projektet.
 • Andre udgifter der er nødvendige for at gennemføre projektet.

Tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte følgende udgiftsposter:

 • Vedligeholdelses- og driftsudgifter.
 • Udgifter, der ikke er specificeret i ansøgningens budget.
 • Køb af fast ejendom, herunder køb af jord.
 • Finansierings-, advokat-, pengeinstitut- og øvrige revisionsomkostninger.
 • Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver.

10.0 Vurdering af projekter

Der lægges særligt vægt på ansøgninger til events, der, i overensstemmelse med formålet, har en synlig effekt. Projekter og initiativer vurderes ud fra deres forventede, dokumenterbare effekt i forhold til markedsføring af Nakskov, antal deltagere samt effekt på udviklingen inden for handel, erhverv, bosætning og turisme. Der lægges vægt på følgende:

 • Projektet skal understøtte Nakskovs 2030s vision.
 • Projektet skal være med til at skabe liv i byen, skal have offentlig adgang og være gratis. Der kan godt opkræves deltagerbetaling. For eksempel kan der opkræves deltagerbetaling for at deltage i et cykelløb. Til gengæld skal det være gratis at overvære som tilskuer.
 • Projektet skal offentliggøres bredt, og det skal tydeligt fremgå, at projektet er støttet af Nakskov 2030.
 • Projektet skal finde sted inden for Nakskov 2030s område Hestehovedet. Bymidten samt Havneområdet.
 • Projekter kan være midlertidige installationer, livskabende aktiviteter, events, kulturevents, kunst, bevægelse osv.
 • Puljen støtter ikke anlæg af permanent karakter og drift.
 • Der ydes ikke støtte til allerede afholdte aktiviteter.
 • Projektejeren skal sørge for, at alle nødvendige tilladelser er indhentet, for at projektet kan gennemføres.
 • Projektet skal være gennemført senest 1.6.2025

11.0 Ansøgningsprocedure mv.

Ansøgning med beskrivelse af projektet/eventen og budget samt kort mv. sendes til Nakskov 2030 på mail til nakskov2030@lolland.dk.

Såfremt der er egenfinansiering og/eller støtte fra andre puljer, skal dette fremgå af det fremsendte budget og der skal, når projektet afsluttes indsendes et regnskab for det samlede projekt. Ansøgninger på støtte behandles af Byforum Nakskov, der holder møder 2-4 gange om året. Ansøgninger godkendes endeligt af Realdanias direktion.

Den tildelte støtte udbetales som hovedregel, når projektet er gennemført. Regninger for projektet skal sendes elektronisk til EAN nummer 5798007109080, Lolland Kommune, Nakskov 2030, CVR nr. 29188572.

Regninger skal indeholde oplysninger om projekttitel samt tilsagnsdato og nr.

Nakskov 2030 forbeholder sig ret til at lade tilsagn om støtte helt eller delvist bortfalde, hvis det viser sig, at ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller udeladt oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelse om tilsagn om tilskud, og/eller vilkår for at meddele tilsagn om tilskud ikke opfyldes.

12.0 Evaluering

Senest 2 måneder efter projektets afslutning skal ansøgeren udfylde og aflevere et evalueringsskema.